Synpunkter och Klagomålshantering

För oss på Örjanskolan är det viktigt att få reda på när vår verksamhet inte fungerar. Vår önskan är att i samtal rätta till det som är fel. Det är i dialog vi kan utveckla och förbättra skolan.
De nya bestämmelserna innebär i korthet följande:

 • Huvudmän som bedriver skola eller annan verksamhet inom skolväsendet ska informera föräldrar och andra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten.
 • Om klagomålen visar att det finns brister i verksamheten så ska huvudmannen se till att bristerna åtgärdas.
 • Huvudmannen får själv bestämma hur arbetet med klagomål ska organiseras. Det måste dock finnas skriftliga rutiner, så att vem som helst kan se hur klagomål ska hanteras.
 • Rutinerna för klagomålshanteringen ska innehålla en intern ansvarsfördelning, som bland annat visar vem som har ansvar för att ta emot inkommande klagomål.

På Örjanskolan har vi följande rutiner:

 1. På Örjanskolan vill vi uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess medarbetare tas upp direkt med den det berör, alternativt den klasslärare som eleven har. Du kan också ta kontakt med skolans rektor.
  • Ladda ned blankett för klagomålshantering. Denna blankett finns även att hämta på kontoret. Det underlättar för oss om du skriver ner klagomålet, då finns även ditt klagomål dokumenterat.
  • Skriv så kortfattat och tydligt du kan, tänk på följande:
  • Beskriv din frågeställning.
  • Vem har du haft kontakt med?
  • När inträffade problemet?– Har det pågått länge ?
  • Vad har gjorts för att lösa problemet?
  • Hur skulle du själv vilja att problemet löstes?
  • Vill du tala med oss om ditt klagomål, eller önskar du ett skriftligt svar, uppge ditt namn, adress och telefonnummer.
 2. Gör en skriftlig anmälan till rektor, som ansvarar för att skyndsamt utreda det som skapar oro eller missnöje. Vid behov kan ett möte ordnas med berörda personer. Mötet dokumenteras och eventuell handlingsplan upprättas. Handlingsplanen skrivs under av mötesdeltagarna. Rektor ansvarar för att uppföljning görs inom en månad. Samtalen dokumenteras.
 3. Sker ingen förändring efter steg 2 kontaktar rektor Föreningen Örjanskolans styrelse (i egenskap av huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten) som i sin tur kallar samtliga berörda till samtal. Även detta samtal dokumenteras.