Trygghetsteamet

Vi verkar för att våra elever ska känna trygghet och välmående under sin skoltid. Vi finns som stöd om det uppstår konflikter mellan elever. Varje termin genomför vi enkäter i alla klasser för att kunna upptäcka om något inte står rätt till. Man kan vända sig till oss om man själv känner sig utsatt, tycker att någon kamrat blir utsatt, är orolig för sitt barn eller har sett något oacceptabelt beteende.

Ni är välkomna att höra av er, i första hand till ansvarig klasslärare och i andra hand till oss på Trygghetsteamet (TT). Lättast når ni oss på mail es.naloksnajronull@tt där ni meddelar oss ärendet i korthet och ert telefonnummer så ringer vi tillbaka vid första bästa tillfälle. Ni kan också lämna meddelande på telefonsvararen på telefonnummer 08-551 500 72.

Vi är trygghetsteamet:
Johanna Sandberg, stödlärare
Annika Löfström-Stare, skolsköterska
Margareta Rask, kurator

Plan mot kränkande behandling och mobbing

På Örjanskolan accepterar vi aldrig någon form av mobbning eller annat kränkande beteende. Om vi upptäcker att detta förekommer, kommer vi med all kraft se till att det upphör. Vi arbetar förebyggande mot alla former av kränkande beteenden.

Definition av begreppet kränkande behandling
Kränkande behandling kan handla om allt från enskilda kränkningar och trakasserier med olika förtecken, som t.ex. kön, sexualitet, klass och etnicitet. Kränkningar kan vara både fysisk eller psykisk t.ex. utfrysning. Definition av kränkande behandling utgår ifrån att den som utsatts känner sig kränkt.

Definition av begreppet mobbning
När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning.

Förebyggande arbete

  • Lärare, elever och föräldrar gör tillsammans det förebyggande arbetet för att ge en god jordmån för det sociala livet på skolan och på fritidshemmet. De vuxnas närvaro, tydlighet och engagemang, som vilar på en gemensam värdegrund, är grundstommen i det förebyggande arbetet.
  • Alla måste vara uppmärksamma på att trivselreglerna efterlevs och hålls aktuella. Attityder och dåliga beteendemönster uppmärksammas av alla och bearbetas av lärarna på ett tidigt stadium med hjälp av två olika material, projekt Charlie och Tillsammans.
  • Vi arbetar aktivt i klasserna med attityder, kroppsspråk och med betydelsen av att lyssna till varandra samt visa respekt och ta ansvar. Här uppmuntras elevernas mod och vilja att säga ifrån när det behövs.
  • Skolan arrangerar klassöverskridande projekt där elever från olika klasser arbetar tillsammans t.ex. vid friluftsdagar, turneringar, årstidsfester, ”Drakleken” och projektveckan. Vi har fadderskapsarbete där elever i högre klasser agerar faddrar till yngre elever. Ex. klass 5 blir fadder till klass 1.
  • Vi sätter in stödinsatser till barn som behöver det på ett tidigt stadium så att de behåller sitt självförtroende och tycker det är roligt att gå i skolan.
  • Sammanhållningen i klassen och på skolan är ett mål. Medveten gruppindelning eftersträvas så att alla får arbeta med alla någon gång och mötas på olika sätt.
  • Rastvakt, där lärare alternerar ansvaret för raster och promenerar runt på skolgården och i korridorer för att kunna hjälpa till där det behövs och kommer i samtal med elever.
  • Samarbete eftersträvas mellan Föräldraforum och kollegiet om nya initiativ för det sociala livet på skolan.

Hur upptäcker vi kränkande behandling eller mobbning?
Vi upptäcker kränkande behandling eller mobbning dels genom lärarnas (och medarbetarnas) iakttagelser i klassrummet och på skolgården, dels genom elevernas iakttagelser som de berättar för lärare.

Under kommande läsår ska Trygghetsteamet utföra anonyma enkätundersökningar i varje klass. Vi genomför även en kartläggning av det sociala livet i klasserna. Med eleverna förs korta enskilda samtal och följande frågor ställs om hur det sociala livet i klassen fungerar:

Hur trivs du?
Finns det någon i klassen som bestämmer mer än andra?
Finns det några som ofta håller med den?
Finns det någon i klassen som inte har det så bra?
Vad kan du göra för den personen?
Finns det något du vill förbättra i din klass?

Denna plan är bearbetad och reviderad ht 2020.