Elevhälsa

Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsan omfattar stödlärare, skolkurator, skolläkare, skolsköterska och rektor. Vi har regelbunden kontakt med Resurscentrum i Södertälje kommun. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Skolhälsovård

Skolhälsovården är en fortsättning på Barnavårdcentralens arbete. Vårt uppdrag är att följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Skolhälsovården skall främst verka förebyggande. Den skall omfatta hälsokontroller och enklare sjukvårdsinsatser. Vi har tystnadsplikt.

Våra arbetsuppgifter är:

  • att bedriva öppen mottagning
  • att ha hälsobesök
  • att utföra vaccinationer
  • att hjälpa elever i behov av särskilt stöd
  • att delta i elevhälsoteamet
  • att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegiet

Skolläkare

Susanne Wärnhjelm

Skolläkaren träffar klass 1 och 4 för hälsokontroller. Även andra elever kan boka läkartid genom skolsköterskan.

Skolsköterska

Annika Löfström Stare
Tel: 08 551 50 624 – 073 067 44 73
E-post: es.naloksnajronull@nedravoslahloks

Arbetstider
Tisdag 8.00-16.00
Onsdag 8.00-16.00
Torsdag 8.00-18.00
Fredag 8.00-14.30 (ojämna veckor)

Öppen mottagning:
Tisdag, onsdag, torsdag kl. 9.15-10.15

Kurator

Margareta Rask
Tel: 072 556 47 47
E-post: es.naloksnajronull@rotaruk

Arbetstider
Måndag, tisdag, onsdag/torsdag